26/04/2023, 12:00

Oferta komercjalizacji technologii pn: "Technologia produkcji surowca kosmetycznego otrzymanego metodą biotechnologiczną"

Zaproszenie z dnia 26 kwietnia 2023 roku nr 14/ININ4.0/2023 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii.
OGŁASZAJĄCY:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:

Technologia pn. Technologia produkcji surowca kosmetycznego otrzymanego metodą biotechnologiczną


OPIS TECHNOLOGII:
Przedmiotem zaproszenia jest technologia polegająca na uzyskaniu drogą biotechnologiczną surowca kosmetycznego w postaci nieaktywnej biomasy niemodyfikowanych genetycznie drożdży Saccharomyces cerevisae, które w swoich komórkach zawierają zakapsułkowaną witaminę E (tokoferol). Innowacyjny surowiec kosmetyczny to efekt procesu biotechnologicznego, którego założenie polega na mikrokapsułkowaniu substancji funkcjonalnych, witamin o właściwościach hydrofobowych w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisae. Biomasa drożdży będzie stanowiła bazę dla innowacyjnego surowca otrzymanego na drodze bioprocesu z udziałem grzybów, stanowiących odpad z przemysłu browarniczego. W tym przypadku drożdże będą pełniły funkcję naturalnych „mikropojemników” dla substancji aktywnych. Plusami takiej technologii są niskie koszty (wykorzystanie drożdży będących produktem ubocznym np. z przemysłu browarniczego), łagodne warunki umożliwiające kapsułkowanie związków termolabilnych (np. witamin). Wartością dodaną surowca będzie wysoka zawartość białka (40-50%), zawartość aminokwasów takich jak   lizyna, tryptofan, treonina, metionina, cysteina; witamin jak tiamina – B1, ryboflawina B2, witamina PP-B3, biotyna – B7, kwas foliowy B9 jak i substancji mineralnych jak fosfor, cynk, magnez, żelazo, potas, selen, chrom, co jeszcze bardziej podnosi wartość funkcjonalną opracowanego surowca. Innowacyjny surowiec jest dedykowany branży kosmetycznej, ze szczególnym naciskiem na preparaty kosmetyczne w postaci emulsji. Proces otrzymywania surowca kosmetycznego jest zgodny ze strategią zrównoważonego rozwoju, z uwagi na wykorzystanie odpadów z innej gałęzi przemysłu (przemysł browarniczy), jak i niskie zapotrzebowanie energetyczne (energy saving ) a także bezodpadowość (zero/ less waste). Obecnie na rynku polskim jak i zagranicznym nie ma podobnych rozwiązań. Do tej pory substancje aktywne były i nadal są kapsułkowane w kapsułkach polimerowych, które są otrzymywane w mniej przyjaznym środowisku procesie technologicznym jak i nie pozwalają na kontrolowane uwalniania zawartych w mikrokapsułkach substancji aktywnych jak w przypadku zaproponowanego powyżej rozwiązania.STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

Technologię stanowią zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP nr P.443949 z dnia 2 marca 2023 roku oraz nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.
Technologia będąca przedmiotem zaproszenia została opracowana w projekcie pn. AgriBioFood PULS IUNG 4.0 w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Inkubator Innowacyjności 4.0.
Prawa majątkowe technologii przysługują w 100% Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.


FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.


SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

Zaproszenie-z-dnia-26-kwietnia-2023-roku-nr-14_ININ4.0_2023.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-14_2023.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-14_2023.xls
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_14_2023.pdf
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_14_2023.xls

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top