24/03/2023, 10:52

Oferta komercjalizacji technologii pn: "Sposób biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby wspomagany surfaktantami naturalnymi"

Zaproszenie z dnia 24 marca 2023 roku nr 4/KBMŻ/2023 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii.
OGŁASZAJĄCY:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:

Technologia pn. Sposób biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby wspomagany surfaktantami naturalnymi


OPIS TECHNOLOGII:
Przedmiot zaproszenia technologia umozliwiająca usuwanie z gleby zanieczyszczeń o charakterze substancji ropopochodnych. Istotą technologii jest sposób usuwania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, który polega na tym, że do zanieczyszczonego układu wprowadza się ekstrakt z buraka cukrowego zawierając saponiny triterpenoidowe w ilości nie mniejszej niż 2,5 ml ekstraktu na kg gleby zanieczyszczonej węglowodorami. Korzystnie, ekstrakt wprowadza się do gleby w postaci wodnego roztworu o stężeniu od 1 do 10%, korzystnie 5%. Ekstrakt z buraka, poprzez zawartość saponin, znaczne obniża napięcie powierzchniowe przez co hydrofobowe substancje organiczne ulegają emulgacji i są bardziej dostępne dla mikroorganizmów degradujących. Ekstrakt uzyskuje się poprzez zalanie rozdrobnionego materiału roślinnego wodą o odczynie lekko alkalicznym w proporcjach 2:1 i gotowanie przez 1 h. Po schłodzeniu uzyskany wywar oddziela się od pozostałości materiału roślinnego poprzez wirowanie (1500 x g). W oparciu o metodę HPLC-MS stwierdzono zawartość saponin w ekstrakcie z buraka na poziomie 10 mg/ml. Zidentyfikowano 9 saponin triterpenoidowych zwanych betavulgarozydami I-X. Korzystne jest, gdy do zanieczyszczonego układu wprowadza się szczepionkę bakteryjną w ilości co najmniej 105 komórek na 1 g suchej masy gruntu. Szczepionkę może stanowić wyspecjalizowane w degradacji węglowodorów, glebowe konsorcjum bakteryjne złożone np. ze szczepów: Achromobacter sp. i/albo Alcaligenes sp. i/albo Citrobacter sp. i/albo Comamonadaceae sp. i/albo Pseudomonas sp. i/albo Sphingobacterium sp. i/albo Bacillus sp. Mikroorganizmy przyczyniają się do realizacji skutecznego i wydajnego procesu usuwania zanieczyszczeń. W praktyce można wykorzystywać wyizolowane i namnożone mikroorganizmy autochtoniczne z zanieczyszczonego gruntu lub w przypadku ich braku do układu wprowadza się bakterie o znanej aktywności biodegradacyjnej.


STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

Technologię stanowią patent nr PL 235563 oraz nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.
Prawa majątkowe technologii przysługują w 100% Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.

FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.


SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

Zaproszenie-z-dnia-24-marca-2023-roku-nr-4.pdf
Za_cznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-04_2023.pdf
Za_cznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-04_2023.xls
Za_cznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_04_2023.pdf
Za_cznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_04_2023.xls

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top