PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA NA UCZELNI

Zgłoszenie wynalazku i patent Polski
W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP nie ma zgodnie z wyłączeniem ustawowym terminów jakie obligowałyby Urząd do rozpatrzenia zgłoszenia w jakimś określonym terminie. Dlatego większość terminów dotyczących samego badania merytorycznego i wydania decyzji merytorycznej należy traktować jako przybliżone. Terminami jakie wprost wynikają z przepisów jest:
•  termin publikacji – niezwłocznie po 18 miesiącach od zgłoszenia,
•  termin na skorzystanie z pierwszeństwa12 miesięcy oraz
•  termin maksymalnego czasu trwania ochrony20 lat od zgłoszenia.
W wypadku udzielenia patentu określone są także terminy wnoszenia opłat okresowych za ochronę – przypadają one w rocznicę dokonania zgłoszenia, przy czym pierwsza opłata za ochronę przypadająca po wydaniu decyzji o udzieleniu patentu musi zostać wniesiona w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o udzieleniu patentu
W wypadku wzoru użytkowego procedura wygląda tak samo, ale krótszy o połowę  jest czas maksymalnej ochrony wzoru – wynosi on 10 lat.


Opłata za zgłoszenie może być  wniesiona od razu ze zgłoszeniem. Jeżeli nie jest wówczas wnoszona to musi być wniesiona w ciągu miesiąca od wezwania z UPRP.

W ciągu 6 ciu miesięcy od zgłoszenia trzeba także złożyć oświadczenie o zdeponowaniu materiału biologicznego – jeśli dotyczy w danej sprawie.+


Zgłoszenie wynalazku w EPO
Procedura przed EPO – Europejskim Urzędem Patentowym może zostać wszczęta w trojaki sposób:

1. Po bezpośrednim zgłoszeniu w EPO
2. Po skorzystaniu z pierwszeństwa (dokonane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zgłoszenia z jego wskazaniem)
3. Po wejściu w fazę regionalną w ramach postępowania PCT – przed WIPO –Światową Organizacją ds. Własności Intelektualnej, w której najpierw prowadzi się postępowanie 


Generalnym założeniem procedury przed EPO jest to, że jedno, centralne zgłoszenie, badanie merytoryczne i decyzja o udzieleniu patentu „rozpada się” następnie na wiązkę patentów krajowych. Urzędy krajowe w większości przypadków przy walidacji patentu wymagają aby złożone zostało tłumaczenie patentu na język krajowy (w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji o udzieleniu patentu europejskiego) i dodatkowo wymagana jest reprezentacja pełnomocnika miejscowego (także w większości przypadków).
Od czasu walidacji opłaty za ochronę wnosi się w poszczególnych krajach.


Zgłoszenie wynalazku w procedurze PCT

W procedurze PCT prowadzonej przed WIPO podobnie jak w EPO dokonuje się jednego zgłoszenia – różnica jest taka, że tutaj patent nie jest centralnie udzielany ani badany. Można co najwyżej wystąpić o wstępne badanie robione na wspólnym etapie międzynarodowym. Niezależnie czy badanie wstępne było prowadzone czy nie w większości krajów po 30 miesiącu należy ostatecznie wejść w fazy krajowe lub regionalne. Od tego momentu prowadzi się w każdym z tych urzędów postępowanie według przepisów krajowych.


 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top