01/06/2022, 12:29

Pilotażowy program motywacyjny dotyczący zgłaszania wynalazków

W celu zwiększenia aktywności pracowników naukowych Uniwersytetu w zakresie liczby zgłoszeń patentowych została podjęta decyzja o wprowadzeniu działań motywacyjnych, polegających na możliwości przyznania 15 premii pracownikom będącym twórcami wynalazków zgłoszonych przez Uniwersytet do ochrony prawnej w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 października 2022 roku. 
Pilotaż programu motywacyjnego związanego ze zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych jest odpowiedzią na niski wskaźnik wykorzystania możliwych do przedstawienia patentów/praw ochronnych (23%) w aktualnie prowadzonym procesie ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017 - 2021.
 
Zasady przyznawania premii dotyczącej zgłoszeń patentowych:
 1. Dotyczy zgłoszeń dokonanych przez Uniwersytet w UPRP lub innym urzędzie  patentowym w okresie 01 kwietnia - 30 października 2022 roku, chyba że wcześniej wyczerpie się pula środków przewidzianych na premie.
 2. O przyznaniu premii decyduje kolejność daty zgłoszenia do urzędu patentowego.
 3. W przypadku więcej niż jednego twórcy wynalazku premia jest dzielona wg udziałów poszczególnych twórców w wynalazku wskazanych w Formularzu wniosku o dokonanie zgłoszenia patentowego lub innego rodzaju ochrony na UP w Poznaniu z dnia 23.08.2019 r. https://ciitt.up.poznan.pl/transfer/wlasnosc-intelektualna.
 4. Premie przyznaje się wyłącznie pracownikom Uniwersytetu, tj. z wyłączeniem doktorantów i studentów oraz współtwórców spoza Uniwersytetu.
 5. W przypadku współtwórców innych niż pracownicy Uniwersytetu (doktoranci i studenci oraz współtwórcy spoza Uniwersytetu) przypadający na nich udział w wynalazku jest dzielony proporcjonalnie na pozostałych twórców – pracowników Uniwersytetu.
 6. Zgłoszenie może dotyczyć wynalazków opracowanych w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych na Uniwersytecie, tylko w przypadku, jeśli nie stanowiło ono wskaźnika we wniosku o dofinansowanie lub jest kolejnym zgłoszeniem ponad założony we wniosku wskaźnik dotyczący liczby dokonanych zgłoszeń.
 7. Premiowaniu podlegają także zgłoszenia, których Uniwersytet dokonuje wspólnie z innymi podmiotami.
   
  Działanie zostanie sfinansowane w ramach zadania realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w projekcie pn. „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.
   
  Szczegóły dotyczące pilotażowego programu motywacyjnego dotyczącego zgłaszania wynalazków otrzymacie Państwo w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
  tel. (0) 61 846 62 65,
  email: piotr.sajna@up.poznan.pl

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top