Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
01/06/2022, 12:29

Pilotażowy program motywacyjny dotyczący zgłaszania wynalazków

W celu zwiększenia aktywności pracowników naukowych Uniwersytetu w zakresie liczby zgłoszeń patentowych została podjęta decyzja o wprowadzeniu działań motywacyjnych, polegających na możliwości przyznania 15 premii pracownikom będącym twórcami wynalazków zgłoszonych przez Uniwersytet do ochrony prawnej w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 października 2022 roku. 
Pilotaż programu motywacyjnego związanego ze zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych jest odpowiedzią na niski wskaźnik wykorzystania możliwych do przedstawienia patentów/praw ochronnych (23%) w aktualnie prowadzonym procesie ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017 - 2021.
 
Zasady przyznawania premii dotyczącej zgłoszeń patentowych:
 1. Dotyczy zgłoszeń dokonanych przez Uniwersytet w UPRP lub innym urzędzie  patentowym w okresie 01 kwietnia - 30 października 2022 roku, chyba że wcześniej wyczerpie się pula środków przewidzianych na premie.
 2. O przyznaniu premii decyduje kolejność daty zgłoszenia do urzędu patentowego.
 3. W przypadku więcej niż jednego twórcy wynalazku premia jest dzielona wg udziałów poszczególnych twórców w wynalazku wskazanych w Formularzu wniosku o dokonanie zgłoszenia patentowego lub innego rodzaju ochrony na UP w Poznaniu z dnia 23.08.2019 r. https://ciitt.up.poznan.pl/transfer/wlasnosc-intelektualna.
 4. Premie przyznaje się wyłącznie pracownikom Uniwersytetu, tj. z wyłączeniem doktorantów i studentów oraz współtwórców spoza Uniwersytetu.
 5. W przypadku współtwórców innych niż pracownicy Uniwersytetu (doktoranci i studenci oraz współtwórcy spoza Uniwersytetu) przypadający na nich udział w wynalazku jest dzielony proporcjonalnie na pozostałych twórców – pracowników Uniwersytetu.
 6. Zgłoszenie może dotyczyć wynalazków opracowanych w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych na Uniwersytecie, tylko w przypadku, jeśli nie stanowiło ono wskaźnika we wniosku o dofinansowanie lub jest kolejnym zgłoszeniem ponad założony we wniosku wskaźnik dotyczący liczby dokonanych zgłoszeń.
 7. Premiowaniu podlegają także zgłoszenia, których Uniwersytet dokonuje wspólnie z innymi podmiotami.
   
  Działanie zostanie sfinansowane w ramach zadania realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w projekcie pn. „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.
   
  Szczegóły dotyczące pilotażowego programu motywacyjnego dotyczącego zgłaszania wynalazków otrzymacie Państwo w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
  tel. (0) 61 846 62 65,
  email: piotr.sajna@up.poznan.pl
  Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/aktualnosci/ogloszenia/pilotazowy-program-motywacyjny-dotyczacy-zglaszania-wynalazkow-3