01/12/2021, 19:35

Vademecum transferu technologii

Publikacja stanowi propozycję przedstawienia istotnych aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z procesem generowania innowacji w relacji uczelnia wyższa ‒ przedsiębiorca. Przedstawiono możliwości współpracy przedsiębiorców z uczelniami wyższymi w zakresie transferu technologii za pośrednictwem centrów transfer technologii i spółek celowych uczelni wyższych oraz relacje w tym zakresie. Podkreślono rolę brokerów innowacji jako ekspertów łączących środowiska uczelniane i biznesowe w transferze technologii. Odniesiono się do zagadnienia wyceny wartości nowych technologii. Omówiono zastosowanie skali oceny poziomów gotowości technologii w procesie generowania innowacji. Przybliżono zarys zagadnienia praw własności przemysłowej i zastosowania badań patentowych. Przedstawiono możliwości stosowania ochrony wyników B+R za pośrednictwem tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how). Dokonano analizy wybranych ryzyk w poszczególnych fazach procesu generowania innowacji. Scharakteryzowano istotne warunki umów stosowanych w procesie transferu technologii, w szczególności umów licencyjnych. Zaprezentowano przykładowe modele opłat licencyjnych oraz wybrane warunki negocjacji umów komercjalizacyjnych. Pokazano proces komercjalizacji wyników B+R z perspektywy przedsiębiorcy i uczelni wyższej. Przybliżono ogólne zasady świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorców. Opisano przywileje podatkowe związane z B+R dedykowane przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem centrów badawczo-rozwojowych. Wskazano na podstawowe korzyści z komercjalizacji dla uczelni wyższych i przedsiębiorców. Podano przykłady dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji wyników B+R z uczelni wyższych do przedsiębiorstw oraz ich wdrożeń do działalności gospodarczej i/lub w efekcie na rynku.

Informacje o autorze:
JACEK WAWRZYNOWICZ ‒ ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami B+R oraz zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert z zakresu transferu technologii, broker innowacji. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Kierował ponad 150 procesami komercjalizacji nowych technologii oraz kilkunastoma projektami B+R. Prowadził także działalność gospodarczą jako doradca w zakresie transferu technologii. Jest autorem bądź współautorem 65 publikacji ‒ naukowych i popularnonaukowych ‒ oraz kilku koncepcji aplikacji komputerowych.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top