Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
28/12/2022, 11:22

Vademecum transferu technologii (wydanie II), Poznań 2022

J. Wawrzynowicz, Vademecum transferu technologii (wydanie II), Poznań 2022
W drugim wydaniu Vademecum zaktualizowano wszystkie omawiane kwestie oraz podjęto wiele nowych zagadnień. Przeanalizowano zmiany w nowej RIS 2030 w zakresie planowanych działań na rzecz generowania innowacji oraz zmiany w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zdefiniowano pojęcie innowacji według metodologii Oslo 2018. Zaprezentowano skwantyfikowane efekty działalności spółek celowych uczelni oraz ich pozytywny wpływ na ekosystem współpracy nauki i biznesu. Przedstawiono metody pracy brokerów innowacji w zakresie poszukiwania technologii i skutecznej selekcji tych o najwyęszym potencjale z wykorzystaniem metod scoutingu i screeningu. Podkreślono istotność zagadnień transferu technologii w realizacji projektów B+R, w szczególności w odniesieniu do wskaźników produktu, rezultatu i wpływu. Zwrócono uwagę na przydatność wielu analiz wykonywanych w ramach 8 wyceny wartości rynkowej dla oceny potencjału wdrożeniowego technologii. Przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy SWOT dla modelu udzielenia licencji z perspektywy licencjobiorcy i licencjodawcy. Zaprezentowano propozycję uregulowania zasad współpracy brokerów innowacji z przedsiębiorcami w formie umowy brokeringu technologicznego. Przybliżono ogólne zasady korzystania z nowych rodzajów przywilejów podatkowych na działalność proinnowacyjną oraz dane na temat dotychczasowego faktycznego zakresu korzystania z takich instrumentów przez przedsiębiorców. Dodatkowo uwzględniono elementy oceny uczelni w poszczególnych kryteriach ewaluacji jakości działalności naukowej w odniesieniu do aktywności uczelni w obszarze transferu technologii, w tym wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Przedstawiono ogólne zasady społecznej odpowiedzialności uczelni i zaproponowano koncepcję społecznej odpowiedzialności generowania innowacji jako jej kluczowego elementu. Poruszono kwestię zarządzania marką uczelni w kontekście komercyjnego korzystania ze znaków towarowych uczelni przez przedsiębiorców. Zaprezentowano nowe przykłady dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji wyników B+R z uczelni na rzecz przedsiębiorstw. Przedstawiono autorskie oprogramowanie do zarządzania przedmiotami praw własności intelektualnej i procesami komercjalizacji w centrach transferu technologii uczelni. Zaprezentowano efekty i przykłady projektów realizowanych w ramach programu Inkubator Innowacyjności. Podkreślono korzyści dla przedsiębiorców, uczelni i doktorantów wynikające z realizacji rozpraw doktorskich w ramach programu Doktorat wdrożeniowy. Wskazano przykładowe rekomendacje dla rozwoju systemu generowania innowacji w Polsce. Zaproponowano zwiększenie punktacji w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek naukowych w odniesieniu do osiągnięć związanych z transferem technologii. Zarekomendowano większą liczbę programów finansujących realizację prac przedwdrożeniowych. Zalecono certyfikację kompetencji brokera innowacji oraz wdrażanie narzędzi cyfrowych wspierających warsztat pracy brokerów. Zaproponowano uruchomienie jednej ogólnopolskiej platformy technologicznej. Zarekomendowano wprowadzenie preferencji podatkowych, dodatkowo premiujących przedsiębiorców dokonujących zakupu technologii od uczelni. Zarekomendowano program finansujący realizacją prac dyplomowych „zamawianych”. Zaproponowano zmiany legislacyjne włączające zlecone prace badawcze w zakres przepisów dotyczących komercjalizacji. Rekomendowano wprowadzenie programów foresightu technologicznego jako wyznacznika kierunków badań w dłuższej perspektywie.

Publikacja dostępna jest również na stronie portalu IBUK (grupa PWN):  https://www.ibuk.pl/fiszka/282922/vademecum-transferu-technologii.html 
Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/aktualnosci/publikacje/vademecum-transferu-technologii-wydanie-ii-poznan-2022