Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
19/12/2022, 09:25

Oferta komercjalizacji Technologii wytwarzania nutraceutyku o właściwościach immunomodulujących i immunostymulujących układ odpornościowy

Zaproszenie z dnia 19 grudnia 2022 roku nr 35/ININ4.0/2022 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii.
OGŁASZAJĄCY:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:

Technologia wytwarzania nutraceutyku o właściwościach immunomodulujących i immunostymulujących układ odpornościowy

OPIS TECHNOLOGII:

Przedmiotem zaproszenia jest technologia wytwarzania innowacyjnego produktu typu  nutraceutyk o właściwościach immunomodulujących i immunostymulujących układ odpornościowy o udowodnionych cechach biofunkcjonalnych. Nowoopracowany produkt jest dedykowany zarówno kobietom jak i mężczyzną a zwłaszcza osobom z osłabionym układem odpornościowym (okres rekonwalescencji po zabiegach operacyjnych, osoby po antybiotyko i po chemioterapii). Nowoopracowany suplement składa się z dwóch, nie łączonych dotąd surowców roślinnych  - traganka i  tarczycy bajkalskiej w stężeniu 150 mg/g produktu każdy. Dodatek substancji pomocniczych, w tym inuliny, resistant starch (skrobia oporna na trawienie) czy cyklodekstryny o działaniu prebiotycznym tj. stymulującym wzrost dobroczynnej mikroflory przewodu pokarmowego został dodany na poziomie 20%.

Nutraceutyk charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością fizyko-chemiczną, mikrobiologiczną i biofunkcjonalną po produkcji i w czasie przechowywania. Zawartość związków fenolowych o działaniu antyoksydacyjnym, antymikrobiologicznym, immunomodulującym i immunostymulującym wynosi w zakresie od 30 do 60 mg/g gotowego produktu. Właściwości immunomodulujące i immunostymulujące  w tym indukcja cytokin IL-8, IL-6, TNFalpha, IL-10, IL-1alpha, IL-1beta, MCP-1; cytotoksyczność nutaceutyku jest na poziomie 80%  względem komórek wrażliwych na wirusa grypy A H1N1, adenowirusa HADV-5, HHV-1 czy VSV (metoda biologiczna (TCID50, tissue culture infectious dose) przez pomiar efektu cytopatycznego wirusów (CPE).

Innowacyjny produkt charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania i zawiera szereg substancji aktywnych jak i substancje pomocnicze pochodzenia organicznego. Proces otrzymywania produktu wpisuje  się w strategię zrównoważonego rozwoju i krajowe inteligentne specjalizacje (KIS 1 i KIS 2). Technologia produkcji nutraceutyku jest oparta na założeniach green technology i zero waste (procesy niskotemperaturowe, wyeliminowanie konieczności stosowania toksycznych rozpuszczalników itp.).

 STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP nr P.442642 z dnia 26.10.2022 roku oraz nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.

Technologia będąca przedmiotem zaproszenia została opracowana w projekcie pn. AgriBioFood PULS IUNG 4.0 w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkodnictwa Wyższego pn. Inkubator Innowacyjności 4.0.
Prawa majątkowe technologii przysługują w 100% Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.


FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.


SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

Zaproszenie-z-dnia-19-grudnia-2022-roku-nr-35.pdf
Za_cznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-35.pdf
Za_cznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-35.xls
Za_cznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_35.pdf
Za_cznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_35.xls

 

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/biotechnologia/oferta-komercjalizacji-technologii-wytwarzania-nutraceutyku-o-wlasciwosciach-immunomodulujacych-i-immunostymulujacych-uklad-odpornosciowy