Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
18/10/2022, 15:28

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych"

Zaproszenie z dnia 18 października 2022 roku nr 22/ININ4.0/2022 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii.
OGŁASZAJĄCY:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:
Technologia pn. Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych


OPIS TECHNOLOGII:
Przedmiot zaproszenia jest program Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych „PIWORIWO”, który wspiera projektanta przy doborze wymiarów zbiornika retencyjno infiltracyjnego o przekroju prostokątnym lub trapezowym, na wody opadowe i roztopowe. Obliczenia polegają na określeniu czasu napełniania i opróżniania poprzez zmiany wymiarów projektowanego zbiornika retencyjno infiltracyjnego, rowu lub niecki infiltracyjnej. Warunkiem poprawnego doboru wymiarów jest właściwe określenie warunków gruntowych.
Program jest intuicyjni i funkcjonalny a obliczenia rozpoczyna się od wyznaczenia współczynnika filtracji, która może być określona za pomocą kilku metod. Pierwsza polega na przeprowadzeniu testów tzw. perkolacyjnych wykonywanych w miejscu planowanej budowy. Testy te polegają na wykopaniu dołka o konkretnych wymiarach i zalewaniu wodą celem pomiaru czasu opadania zwierciadła wody.  Wyliczenia mogą  być wykonywane są dla dołków o podstawie koła, prostokąta lub kwadratu. Innym sposobem wyznaczania współczynnika filtracji jest ustalenie składu granulometrycznego gruntu pobranego z miejsca budowy. Obliczenia wykonywane są na podstawie ustalonej średnicy miarodajnej d20 (średnicy ziaren wraz z mniejszymi stanowiąca 20% z próbki) z wykorzystaniem wzoru tzw. amerykańskiego. Istnieje również możliwość wprowadzenia wartości współczynnika filtracji na podstawie innych danych.
Program-Inżynierski-do-Wymiarowania-Obiektow-Retencyjnych-i-Infiltracyjnych-dla-Wod-Opadowych-opis.pdf

 

STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

Na technologię składa się program komputerowy oraz nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.

Technologia będąca przedmiotem zaproszenia została  w ramach projektu „AgriBioFood PULS IUNG 4.0”, który jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Prawa majątkowe technologii przysługują w 100% Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.


FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.


SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

ZAPROSZENIE-Z-DNIA-18-Października-2022-ROKU-NR-22_ININ4.0_2022.pdf
Za_cznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-22_2022.xls
Za_cznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-22_2022.pdf
Za_cznik_nr_2_A_Formularz_oferty_zakupu_licencji_22_2022.xls
Za_cznik_nr_2_A_Formularz_oferty_zakupu_licencji_22_2022.pdf

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/inzynieria-srodowiska-i-zagospodarowanie-odpadow/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-program-inzynierski-do-wymiarowania-obiektow-retencyjnych-i-infiltracyjnych-dla-wod-opadowych