Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
17/01/2024, 08:00

Oferta komercjalizacji technologii pn: Rozrzutnik obornika z precyzyjną aplikacją nawozów

Zaproszenie z dnia 17 stycznia 2024 roku nr 01/ININ4.0/2024 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii.
OGŁASZAJĄCY:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:
Technologia pn. Rozrzutnik obornika z precyzyjną aplikacją nawozów


OPIS TECHNOLOGII:

Przedmiotem zaproszenia jest rozwiązanie techniczne, które może wspomóc właścicieli i zarządców gospodarstw rolnych w optymalizacji nawożenia organicznego prowadzonej w oparciu o ciągły pomiar zasobności nawozów organicznych o konsystencji stałej prowadzony za pomocą systemu pomiarowego przeznaczonego do wykorzystania w rozrzutnikach obornika o typowej konstrukcji.

System ten wykorzystuje odbiciową spektrometrię bliskiej podczerwieni (NIR) do oceny zasobności nawozu organicznego bezpośrednio podczas jego aplikacji na polu, a uzyskane wyniki pomiarów zawartości makroelementów NKP, wyrażone w kg/t lub w kg/m3, uzyskiwane w czasie rzeczywistym mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia wymaganych dawek nawozowych poszczególnych makroelementów wyrażonych w kg/ha. Oczywiście posiadanie informacji o zasobności stosowanego nawozu organicznego pozwala zarówno na nawożenie stałą dawką nawozową, jak również zastosowanie nawożenia zmienną dawką, wg zastosowanej mapy aplikacyjnej.


STAN OCHRONY PRAWNEJ I TECHNOLOGII:

Technologię stanowią zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP nr P.444631 z dnia 27 kwietnia 2023 roku oraz nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza (know-how) stanowiąca tajemnicę Ogłaszającego.

Technologia będąca przedmiotem zaproszenia została opracowana w projekcie pn. AgriBioFood PULS IUNG 4.0 w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Inkubator Innowacyjności 4.0.

Prawa majątkowe technologii przysługują w 100% Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu.

 

FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII:
Dokumentacja technologiczna

FORMY KOMERCJALIZACJI:
1. Licencja wyłączna lub licencja niewyłączna
2. Nabycie praw do technologii.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH/CEN ZA NABYCIE PRAW:
Wysokość opłat licencyjnych/cen za nabycie praw do technologii określone według wartości rynkowej technologii, podawane do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego lub mailowego zapytania. Przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W przypadku skierowania przez potencjalnego Oferenta zapytania o wartość rynkową technologii Oferent jest zobowiązany określić, jaką formą komercjalizacji jest zainteresowany tj. licencja wyłączna/niewyłączna albo nabycie praw.

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
3. Oferty rozpatrywane będą przez Ogłaszającego w terminie związania ofertą. Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania Oferenta ofertą maksymalnie o kolejne 30 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą.
4. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ogłaszający przewiduje możliwość odbycia spotkania z potencjalnymi Oferentami w okresie składania ofert celem wyjaśnienia kwestii merytorycznych lub omówienia pozostałych kwestii związanych z Zaproszeniem do składania ofert, konsultacje w powyższym zakresie mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie związania ofertą. Negocjacje mogą odbywać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.
8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.
9. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo odstąpić od zbycia licencji na technologie/zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.
10. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu podlega odrzuceniu.
11. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Zawarcie umowy licencyjnej/nabycia praw jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi.
14. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji.
15. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta.


SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres ciitt@up.poznan.pl. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do składania ofert i sposobu składania oferty

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
tel. 571 445 754
tel. 61 846 62 69
http://www.ciitt.up.poznan.pl/
ciitt@up.poznan.pl

Zaproszenie-z-dnia-17-stycznia-2024-roku-nr-01_ININ4.0_2024.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-01_2024.xls
Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_zakupu_praw-01_2024.pdf
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_01_2024.xls
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_zakupu_licencji_01_2024.pdf

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/rolnictwo/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-rozrzutnik-obornika-z-precyzyjna-aplikacja-nawozow