Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Projekt RID

  

Projekt nr  005/RID/2018/19 pn. „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022.

 

W ww. projekcie uczestniczy pięć wydziałów:

 • Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
 • Wydział Leśny i Technologii Drewna
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Wydział Technologii Żywności i Żywienia
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 

W ramach realizacji programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” podjęte zostaną działania w zakresie podniesienia poziomu badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym przez zwiększenie:

1) liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu,

2)  liczby monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach,

3) liczby patentów na wynalazki, w szczególności udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),

4) wysokości środków finansowych przyznanych w trybie konkursowym na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe albo na działalność artystyczną przez instytucje krajowe, zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,

  

Celem programu są również działania związane z:

 • zwiększaniem zakresu ochrony własności intelektualnej w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym,
 • podnoszeniem wiedzy z zakresu procedur nabycia praw do technologii opracowanych na Uniwersytecie przez pracowników,
 • opracowaniem modeli biznesowo-prawnych podziału praw własności intelektualnej do wyników prac badawczych powstałych w ramach prac dyplomowych „zamawianych” przez przedsiębiorców i studiów dualnych,
 • podnoszeniem wiedzy i kompetencji z zakresu zasad dotyczących realizacji prac dyplomowych „zamawianych” przez przedsiębiorców i studiów dualnych,
 • opracowaniem poradnika transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla Wielkopolski zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski,
 • zwiększeniem liczby projektów  dotyczących finansowania  badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych ze strategią zaprezentowaną we wniosku ukierunkowane na komercjalizację i wdrażanie innowacyjnych technologii,
 • promocją i umiędzynarodowieniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych (technologii) na regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach i konferencjach.                   

Wyżej wymienione cele programu realizowane są przez Centrum Innowacji i TransferuTechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Jednostką realizującą projekt z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych, natomiast za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi odpowiedzialne jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Wartość projektu wynosi 12 000 000,00 PLN.